Dolby Atmos

Přeskočit navigaci

Praha Hostivař

Nacházíte se zde Program » Premiere Card » Všeobecná pravidla

Všeobecná pravidla

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PROGRAMU PRO STÁLÉ ZÁKAZNÍKY PREMIERE MOVIE CARD A PREMIERE GOLD CARD V PREMIERE CINEMAS PRAHA HOSTIVAŘ

Preambule

PROGRAM PRO STÁLÉ ZÁKAZNÍKY PREMIERE MOVIE CARD (dále jen „PMC“) a PREMIERE GOLD CARD (dále jen “PGC“) jsou programy společnosti Premiere Cinemas Czech s.r.o., se sídlem Švehlova 1391/32, Praha 15, IČ: 241 91 892, zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187254 (dále jen „Provozovatel“). Tyto programy jsou zaměřeny na poskytování výhod pro stálé zákazníky provozovatele. Zákazníci se stávají účastníky programů na základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují svým podpisem v přihlášce PMC nebo PGC nebo jiným, zákonem předpokládaným projevem vůle.

Účastníkem PMC a PGC se může stát kterákoliv fyzická osoba, která souhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami programu PMC a PGC. Účastníkem PMC a PGC se může stát za podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách každý zákazník poté, co vyplní a potvrdí oficiální přihlášku do PMC nebo PGC (dále jen „Přihláška“) a vysloví souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu popsaném v přihlášce k PMC a PGC. Programů PMC a PGC se nemohou účastnit zaměstnanci Premiere Cinemas Czech s.r.o., zaměstnanci a spolupracovníci dodavatelských firem Premiere Cinemas Czech s.r.o. a zaměstnanci spolupracujících reklamních a marketingových agentur.

Karta PMC

Karta PMC svého držitele opravňuje k využívání výhod spojených s účastí v PMC. Karta PMC zůstává ve vlastnictví provozovatele a slouží k poskytování slev a zaznamenávání bonusových bodů načtených v souvislosti s provedenými nákupy. Karta PMC je účastníku PMC předána v pokladně provozovatele po vyplnění a podpisu přihlášky a uhrazení poplatku. Účast v PMC je zpoplatněna poplatkem ve výši podle aktuálního ceníku na období 12 měsíců od data vystavení karty PMC. Poplatek lze uhradit pouze v pokladně provozovatele. Karta PMC je aktivována ihned při jejím vydání zákazníkovi.

Okamžité slevy pro držitele karty PMC

Každý účastník PMC obdrží při předložení karty PMC okamžitou slevu ve výši 20 Kč na dospělé, dětské nebo studentské vstupné. Sleva platí pro vstupné na filmy 2D i 3D. Na jednu kartu PMC lze zakoupit víc vstupenek. Každý účastník PMC obdrží při předložení karty PMC okamžitou slevu ve výši 20 Kč při zakoupení středního menu (střední popcorn + střední nápoj z postmixu).

Karta PGC

Karta PGC svého držitele opravňuje k využívání stejných výhod jako poskytuje PMC, a navíc dalších výhod určených jen pro účastníky PGC v Premiere Cinemas Hostivař Praha. Karta PGC zůstává ve vlastnictví provozovatele a slouží k poskytování slev a zaznamenávání bonusových bodů načtených v souvislosti s provedenými nákupy v Premiere Cinemas Praha Hostivař. Karta PGC je účastníku PGC předána v pokladně provozovatele po vyplnění a podpisu přihlášky a uhrazení poplatku. Účast v PGC je zpoplatněna poplatkem ve výši podle aktuálního ceníku na období 12 měsíců od data vystavení karty PGC a je platná výhradně v multiplexu Premiere Cinemas Hostivař Praha. Poplatek lze uhradit pouze v pokladně v multiplexu Premiere Cinemas Hostivař Praha. Karta PGC je aktivována ihned při jejím vydání zákazníkovi.

Okamžité slevy a bonusy pro držitele karty PGC platné v Premiere Cinemas Praha Hostivař

Každý účastník PGC obdrží při předložení karty PGC v Premiere Cinemas Praha Hostivař okamžitou slevu ve výši 20 Kč na dospělé, dětské nebo studentské vstupné. Sleva platí pro vstupné na filmy 2D i 3D. Na jednu kartu PGC lze zakoupit víc vstupenek. Každý účastník PGC obdrží při předložení karty PGC okamžitou slevu ve výši 20 Kč při zakoupení středního menu (střední popcorn + střední nápoj z postmixu).

Každý účastník PGC obdrží při předložení karty PGC v Premiere Cinemas Praha Hostivař okamžitou slevu ve výši příplatku za filmy promítané ve formátu Dolby Atmos a 3D. Výše slevy - příplatku se řídí aktuálním ceníkem vstupného.

Každý účastník PGC obdrží při předložení karty PGC v občerstvení multiplexu Premiere Cinemas Hostivař Praha a platné vstupenky na film v Premiere Cinemas Hostivař Praha na tento aktuální den bonus - malý slaný popcorn zdarma, přičemž tento bonus lze čerpat maximálně 1x denně.

Bonusové body PMC a PGC

Bonusové body jsou účastníku PMC a PGC připsány na jeho osobní bodový účet (dále jen „bodový účet“) na základě každé uskutečněné platební (nákupní) transakce, kterou účastník PMC nebo PGC provede v provozovnách provozovatele. Za každých 10 Kč hodnoty nákupu vstupenek nebo občerstvení náleží účastníkovi PMC nebo PGC 1 (jeden) bod. Účastník PMC a PGC nemá nárok na dodatečné připsání bodů na základě předložených pokladních účtů (vstupenek).

Provozovatel si vyhrazuje právo neuznat body, které nebyly načteny v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, zejména body, které byly získány z důvodu technické chyby systému, omylu, body, které byly načteny v souvislosti se zrušenou transakcí atd.

Po uplynutí 12 měsíců od data vydání karty PMC a PGC se karta stává neplatnou. Držitel karty může její platnost prodloužit po uhrazení poplatku podle aktuálního ceníku na dalších 12 měsíců. Platnost bodů není časově omezena.

V případě, že držitel karty PMC chce začít využívat program PGC, je možné jeho body dosud nasbírané v PMC převést do PGC a naopak.

Žádost o převod bodů zasílejte z emailové adresy registrované u PMC karty na emailovou adresu pmc@premierecinemas.cz.

Odměny za bonusové body PMC a PGC

Při nasbírání určitého počtu bodů náleží účastníku PMC a PGC odměna dle aktuální nabídky odměn dostupné na webových stránkách provozovatele www.premierecinemas.cz. Vybrané odměny nelze reklamovat nebo směnit za hotovost. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit počet bodů potřebných k získání jednotlivých odměn.

Deaktivace karty PMC a PGC

Provozovatel si vyhrazuje právo deaktivovat kartu PMC a PGC zejména z následujících důvodů:

a) držitel poskytl v přihlášce nepravdivé údaje,

b) držitel zneužil výhod, které mu program poskytuje nebo jiným způsobem porušil Všeobecné obchodní podmínky,

c) doručením písemného odvolání souhlasu držitele PMC nebo PGC se zpracováváním osobních údajů na emailovou adresu info@premierecinemas.cz,

d) ukončením činnosti programu na základě rozhodnutí provozovatele.

Deaktivováním karty PMC nebo PGC z důvodu dle písm. a), b) c) a d) ztrácí držitel karty PMC nebo PGC veškerá práva, která souvisí s účastí v PMC nebo PGC. Deaktivací karty PMC či PGC se zároveň zruší všechny načtené body, nerozhodne-li provozovatel jinak; současně zanikají také veškeré další nároky, které souvisejí s účastí v PMC či PGC. Provozovatel je oprávněn kdykoliv ukončit činnost programu PMC nebo PGC, a to oznámením o ukončení činnosti PMC nebo PGC na internetových stránkách www.premierecinemas.cz nebo jiným vhodným oznámením.

Ochrana osobních údajů

Zákazník svým podpisem na Přihlášce výslovně souhlasí s tím, aby provozovatel jako správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával prostřednictvím elektronické databáze jeho osobní údaje, které získá z Přihlášky zákazníka a dále osobní údaje, které získá v souvislosti s obchodním stykem se zákazníkem, zvláště všechny údaje získané účastí zákazníka v PMC a PGC, a to formou shromažďování, ukládání na nosiče informací, uchovávání, zpřístupňování vymezeným zaměstnancům provozovatele, tříděním, kombinováním a vyhodnocováním informací pro marketingové účely (dále jen „Souhlas se zpracováváním údajů“). Osobní údaje jsou zpracovávány v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, email, údaje o nákupech (nákupních zvyklostech).

Účastník PMC a PGC výslovně souhlasí s tím, aby provozovatel jako správce zpracovával v souladu s platnou legislativou osobní údaje za účelem vytvoření databáze členů programu, nabízení obchodu a služeb, a za účelem reklamní a marketingové činnosti.

Účastník PMC a PGC souhlasí se zasíláním propagačních a reklamních materiálů provozovatele na jeho emailovou adresu. Účastník PMC a PGC může odmítnout souhlas s takovýmto využitím svých údajů písemným oznámením provozovateli. Provozovatel nebude dále předávat údaje účastníků PMC a PGC svým partnerům či dodavatelům. Čas od času však může provozovatel zaslat účastníkům PMC a PGC nabídku od partnerů či dodavatelů, která může zahrnovat bonusy od partnerů a dodavatelů či jiných spolupracujících subjektů, o které se domnívá, že oslovené účastníky zaujme.

Závěrečné ustanovení

Provozovatel je oprávněn pro reklamní a marketingové účely pořídit a zveřejnit či jinak užít obrazové a zvukové záznamy, jakož i jména a příjmení výherců soutěží pořádaných v rámci PMC a PGC, a to bez finančních náhrad. Souhlas s uvedeným postupem účastník PMC a PGC uděluje přihlášením do PMC a PGC. Veškeré odměny v rámci PMC a PGC nejsou právně vymahatelné. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit či upravit Všeobecné obchodní podmínky PMC a PGC. Účastníci budou o těchto změnách informováni na www.premierecinemas.cz, případně jiným vhodným způsobem.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky programu pro stálé zákazníky PREMIERE MOVIE CARD a PREMIERE GOLD CARD platí od 1.9.2017.

 

Kontaktní adresa:

Premiere Cinemas s.r.o.

Švehlova 1391/32

Praha 15 – Hostivař

email: info@premierecinemas.cz

cinemart bontonfilm bioscop a-company    

Kiss rádio  T-mobile   Kinobox  Student Agency Park Hostivař pepsi

  kulíškov  jdem ven          

 
Nahoru