Dolby Atmos

Přeskočit navigaci

Praha Hostivař

Nacházíte se zde Program » Podmínky soutěže

Pravidla soutěže

Pravidla soutěže „O 1 000 ks ročního předplatného“ s Premiere Cinemas Czech s.r.o. 

I. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost Premiere Cinemas Czech s.r.o, Švehlova 1391/32, 102 00 Praha 15 Hostivař, IČ: 2419 1892 zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze, oddíl C, vložka 187254 (dále jen „Pořadatel“). 

II. Trvání soutěže

Soutěž „O 1 000 ks ročního předplatného“ (dále jen „Soutěž“) probíhá v termínu od 15. 10. 2014 do 31. 10. 2014 na území České republiky.  

III. Účast v Soutěži

Jedinou podmínkou v Soutěži je, že se Soutěžící zaregistruje kompletním vyplněním vstupního formuláře Soutěže a souhlasem s pravidly Soutěže na stránkách Soutěže: www.premierecinemas.cz/soutez/

IV. Výhry v Soutěži, Výherci a předání výher

 1. Výhry v Soutěži jsou následující:

                250 ks ročního předplatného časopisů Maxim, 250 ks ročního předplatného časopisů Marie Claire, 250 ks ročního předplatného časopisů InStyle a 250 ks ročního předplatného časopisů Marianne Bydlení

 1. Výherci budou vybráni na základě času registrace. Prvních 1000 registrovaných vyhrává roční předplatné.

 1. Výherci budou o výhře v Soutěži informováni e-mailem.

 1. Pořadatel Soutěže má právo nahradit výše uvedené výhry výhrami podobného druhu a obdobné hodnoty. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání, Pořadatel ani Organizátor nenesou za předané výhry žádnou odpovědnost.

 1. Výhry budou výhercům zaslány na adresy uvedené v registračním formuláři Soutěže.

V. Osobní údaje

 1. Soutěžící uděluje svou účastí v Soutěži v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas s elektronickým zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa a e-mail Soutěžícího ze strany Pořadatele za účelem prověření jeho platné účasti v Soutěži a dále v rozsahu jméno, příjmení, adresa a e-mail pro další obchodně-marketingové účely a pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. a dále pro účely dle odst. 2 tohoto článku pravidel Soutěže. Soutěžící uděluje bezplatný souhlas s poskytnutím svých osobních údajů v rámci tohoto bodu na dobu neurčitou. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby uvedené osobní údaje byly pro účely prověření jeho platné účasti v Soutěži zpracovávány prostřednictvím Pořadatele v elektronické podobě. Soutěžící má právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu a dále má právo svůj souhlas odvolat formou písemné žádosti zaslané na korespondenční adresu Pořadatele. Soutěžící je oprávněn požádat Pořadatele o vysvětlení a/nebo o odstranění závadného stavu, pokud se domnívá, že Pořadatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem. Osobní údaje Soutěžících jsou poskytovány dobrovolně.

 1. Soutěžící uděluje svou účastí v Soutěži v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas s poskytnutím jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a adresa společnosti Burda Praha, spol. s r.o., Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 za účelem předání výhry.

 1. Výherci dávají Pořadateli bezplatný souhlas se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a název obce ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce Pořadatele v souvislosti s aktivitami vztaženými k této Soutěži.

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této Soutěže, případně Soutěž částečně nebo zcela zrušit, přerušit nebo prodloužit dobu trvání Soutěže bez udání důvodu.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel je oprávněn kontrolovat podmínky účasti v Soutěži. Pořadatel může v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce spojené se Soutěží.

 1. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících ze Soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele. Pořadatel má také právo vyloučit takového účastníka Soutěže, který je z těchto činností důvodně podezřelý.

 1. Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je stanovena Pořadatelem.

 1. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.

 1. Námitky ohledně průběhu Soutěže mohou Soutěžící zaslat na e-mailovou adresu info@premierecinemas.cz. Námitky budou projednány do 20 pracovních dnů ode dne jejich přijetí. Soutěžící, který vznesl námitku, bude o rozhodnutí Pořadatele informován telefonicky nebo e-mailem.

 

V Praze dne 15. 10. 2014

cinemart bontonfilm bioscop a-company    

 
Nahoru