Dolby Atmos

Přeskočit navigaci

Praha Hostivař

Nacházíte se zde Program » VOP

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Premiere Cinemas Czech s.r.o.

I. Všeobecná ustanovení

1.1. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Kupující uskutečněním nákupu vstupenek přes internet stvrzuje, že akceptuje tyto Obchodní podmínky vyhlášené prodávajícím. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího – společnosti Premiere Cinemas Czech s.r.o. se sídlem Švehlova 1391/32, Praha 10, PSČ: 102 00, IČ: 24191892, DIČ: CZ24191892, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. C, vložka 187254 a to včetně jejích provozoven a jeho zákazníků – kupujících.

1.2. Službou se pro účely této části obchodních podmínek rozumí prodej vstupenek (dále jen „e-ticket) na filmové či jiné představení prostřednictvím webového portálu www.premierecinemas.cz (dále jen „služba“).

II. Nákup A REZERVACE vstupenek

2.1. Nákup vstupenek přes internet může zákazník uskutečnit max. 30 minut před začátkem vybraného představení. Po uplynutí tohoto časového limitu lze vstupenky zakoupit již jen přímo v pokladně příslušného multikina.

2.2. Prostřednictvím služby lze na jedno představení zakoupit max. 6 vstupenek. Prodávající zašle potvrzení o provedeném nákupu kupujícímu na e-mailovou adresu zadanou kupujícím (povinný údaj). Potvrzení bude obsahovat identifikační kód. Na základě tohoto potvrzení s identifikačním kódem bude zákazník vpuštěn do kinosálu.

2.3. Zákazník je povinen, uplatňuje-li nárok na poskytnutí zlevněného vstupného, prokázat oprávněnost nároku na zlevněnou vstupenku při kontrole vstupenek předložením platného dokladu opravňujícího držitele ke slevě. V případě, že zákazník neprokáže nárok na zlevněnou vstupenku, bude e-ticket považován za neplatný a zákazník nebude vpuštěn do kinosálu. Zlevněným vstupným je pro účel těchto Obchodních podmínek považováno např. studentské, dětské vstupné apod. Jiné slevové, akční kupóny nebo poukázky nelze při nákupu vstupenek přes internet použít.

2.4. Zákazník je povinen prokázat, že splňuje věkové omezení/přístupnost stanovenou distributorem pro příslušné filmové představení, na něž si zakoupil e-ticket. Pokud podmínku věkové přístupnosti zákazník nesplňuje, vyhrazuje si prodávající právo zákazníka nevpustit do kinosálu, a to bez nároku na vrácení vstupného.

2.5. Provozovatel multiplexu má právo upravit nebo omezit rezervace vstupenek tak, aby vyhovovaly provozním podmínkám multiplexu.

III. Platební transakce a ochrana osobních údajů

3.1. K platbě přes internet může zákazník využít platebních karet Visa, Visa Electron, MasterCard a Maestro.

3.2. Stisknutím tlačítka „Koupit“ zákazník odesílá požadavek na nákup vybraných vstupenek.

3.3. Předtím než zákazník přistoupí k uskutečnění platby, zobrazí se obsah nákupního koše, správnost jeho obsahu, tj. vytvořenou transakci/objednávku, je zákazník povinen před odesláním požadavku překontrolovat. Nákupní koš obsahuje jednotlivá představení, počty zakoupených vstupenek, cenu jednotlivých položek a cenu celkovou. Celkovou cenu, která je cenou aktuální pro daná představení, je zákazník povinen uhradit. Stisknutím tlačítka „Zaplatit Kartou“ zákazník odesílá požadavek na zaplacení vybraných vstupenek.

3.4. Časový limit pro dokončení transakce po vložení vstupenek do nákupního koše činí 30 minut. V případě, že v tomto časovém limitu nedojde k dokončení transakce, budou vybraná místa uvolněna k dalšímu prodeji.

3.5. Zákazník uvedenou kupní cenu za vstupenky v nákupním koši uhradí prostřednictvím portálu GPwebpay společnosti Global Payments Europe s.r.o, kam je přesměrován. Pro uskutečnění platby za objednané vstupenky zákazník zadá požadované údaje – číslo platební karty, datum ukončení platnosti karty a CVV2/CVC2 - poslední trojčíslí předtištěné na podpisovém proužku platební karty. Uvedené údaje zákazník zadává a jsou přístupné pouze Global Payments Europe s.r.o., přičemž bezpečnostní podmínky přenosu dat o platebních kartách zajišťuje systém 3-D Secure (Verified by VISA a MasterCard SecureCode).

3.6. V případě, že uskutečněním nákupu e-ticketu, dojde v souladu s těmito Obchodními podmínkami ke zpracování osobních údajů zákazníka, dává zákazník uskutečněním nákupu svůj souhlas Premiere Cinemas Czech s.r.o. a Global Payments Europe s.r.o. ke zpracování takto poskytnutých osobních údajů, a to výhradně pro účely řádného uskutečnění nákupu e-ticketu podle těchto Obchodních podmínek.

3.7. Za samotný průběh platební transakce nenese prodávající odpovědnost. Průběh platební transakce a ochrana zadaných údajů, ke kterým prodávající nemá přístup, se řídí Všeobecnými podmínkami Global Payments Europe s.r.o.  (www.gpwebpay.cz).

3.8. O výsledku platební transakce je zasláno potvrzení ze systému GPwebpay do systému prodávajícího. Zákazník obdrží potvrzení o provedené úhradě ze systému GPwebpay na e-mailovou adresu, kterou na začátku transakce zadal.

3.9. Po dokončení celého procesu nákupu je ze systému prodávajícího zákazníkovi zasláno na zákazníkem zadanou e-mailovou adresu potvrzení o provedeném nákupu včetně identifikačního kódu. Na základě identifikačního kódu a potvrzení o nákupu (při splnění podmínek uvedených v odst. 2.3. a 2.4.) bude zákazník vpuštěn do kinosálu.

3.10. Potvrzení o nákupu, resp. identifikační kód nákupu vstupenek na dané představení může být použito pouze jednou.

IV. Ostatní ustanovení

4.1. Zákazník je povinen bezpečně uchovávat potvrzení o nákupu (e-mail). Prodávající neručí a nenese odpovědnost za obtíže způsobené neoprávněným zkopírováním potvrzení o nákupu (e-mailu).

4.2. Prodávající neručí za nedoručené e-mailové zprávy s potvrzením, pokud zákazník uvede svou e-mailovou adresu chybně či vlivem technických problémů (např. výpadek na straně poskytovatele internetového připojení).

4.3. E-ticket splňuje náležitosti daňového dokladu a opravňuje držitele k usazení na místa uvedená na e-ticketu.

4.4. Zákazník je povinen uchovat  e-ticket po celou dobu, kterou tráví v prostorách multikina. V případě, že se zákazník při kontrole vstupenek neprokáže e-ticketem (např. z důvodu jeho ztráty), vzniká prodávajícímu nárok zákazníka nevpustit do kinosálu a požádat jej o opuštění prostor multikina.

V. Reklamační podmínky

5.1. Vrácení zakoupeného e-ticketu je možné provést elektronickou poštou nejpozději 24 hodin před začátkem představení. Při této transakci musí zákazník odpovědět na email s doručenými vstupenkami a oznámit záměr jejich vráceni. Vrácení zakoupeného e-ticketu je možné provést také v pokladně kina nejpozději však 1 hodinu před začátkem představení (platba bude zákazníkovi vrácena převodem zpět na bankovní účet). Při této transakci musí zákazník předložit v pokladně e-ticket a potvrzení o nákupu (e-mail), které obdržel ze systému prodávajícího.

5.2. Dojde-li ke zrušení představení z technických či jiných důvodu prodávající bude zákazníkovi na základě předložení e-ticketu a potvrzení o nákupu (e-mail) zaplacené vstupné kompenzovat.

5.3. Dojde-li při nákupu vstupenek přes internet k odečtení nesprávné částky z účtu zákazníka, zákazník uplatní reklamaci u banky, která vydala platební kartu použitou k tomuto nákupu.

5.4. Refundace plateb kartou za reklamované vstupenky zakoupené online je prováděna do 30 dnů od přijetí reklamace.

VI. Závěrečná ustanovení

6.1. Společnost Premiere Cinemas Czech s.r.o. si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky měnit. Aktuální podobu platných Obchodních podmínek společnost Premiere Cinemas Czech s.r.o. zveřejní na svých webových stránkách.

6.2. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 12. listopadu 2014.

aerofilms bioscop bohemiamp bontofilm cinemart donartfilm falcon forum film pannonia entertainment vertical pepsi pro dárce rb club

Nahoru